Elektri välisvõrkude projekteerimine

 

 

Koostame järgnevaid elektriprojekte:

 • Madalpinge (kuni 1000 V vahelduvpingel ning alalispinge puhul kuni 1500 V), keskpinge (6 – 35 kV) ja kõrgepinge (110 – 330 kV) elektripaigaldiste elektriprojektid
 • Elektrivarustuse elektriprojektid: Õhuliinid ja maakaabelliinid, transiit- ja jaotuskilbid, liitumis- ja mõõtekilbid, muhvid, kaablikanalisatsioonid (kaablikaevud koos torustikuga)
 • Elektrivõrkude rekonstrueerimise ja ümbertõstmise projektid
 • Alajaamade elektriprojektid: komplektalajaamad, mastalajaamad, hoonesisesed alajaamad
 • Taastuvenergia ühendusprojektid: päikesepaneelid, elektrituulikud, koostootmisjaamad - ON-GRID ja OFF-GRID lahendused
 • Välisvalgustuse projektid: tänavavalgustus (sõidu- ja kergliiklusteed), parklavalgustus, pargivalgustus, hoovi- ja õuevalgustus
 • Sidevarustuse nõrkvoolu projektid: sidekaablid, sidekilbid, sidekanalisatsioon (sidekaevud koos torustikuga)
 • Kinnistusiseste elektripaigaldiste trasside elektriprojektid
 • Tugev- ja nõrkvoolu trassid detailiplaneeringutele
   

Pakume koostöös partneritega välisvõrkudega projekteerimisega seotud lisateenuseid:

 • Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingute korraldamine
 • Taastuvenergia täislahendused: päikesepaneelid, elektrituulikud, koostootmisjaamad - ON-GRID ja OFF-GRID lahendused
 • Elektrivõrkude ehitus

 
Projektitüübid: eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt

Koostame projekte kõikidele Eesti suurematele võrguettevõtjatele, sh Elektrilevi OÜ, Imatra Elekter AS, Dvigatel- Energeetika AS, Loo Elekter AS, OÜ VKG Elektrivõrgud; omavalitsustele nagu Tallinn, Tartu, Viimsi ja Saku; taastuvenergia lahendusi pakkujatele; kinnisvaraarendajatele ja elektrivõrkude ehitajatele.

Küsimuste korral võta ühendust: Silver Knäzev, tel +372 5650 0790, silver@edites.eu.

Tehtud tööd

Jüri keskusala ja tervisekeskus

Rae Vallavalitsuse poolt algatatud arhitektuurivõistluse käigus Jüri Tervisekeskuse ja keskuseala konkurssivõidu saanud arhitektuurikavandi põhjal loodud projekti ehitust alustati suvel 2019. Edites koostas tulevaste hoonete tarvis nii elektri- ja sidevarustuse kui ka välisvalgustuse projektid.

Tallinn, Kopli tn 1 Balti Jaama Turu hoonesisese alajaama projekteerimine

Hoonesisese alajaama ehitusprojektiga lahendati Tallinnas Balti Jaama turuhoone elektrivarustus. Hoone elektrivarustuseks projekteeriti 10/0,4 kV kahetrafoline hoonesisene alajaam, kesk- ja madalpinge jaotusseadmed ning kaablikanalisatsioon.

Tööde tellijaks võrguettevõtja Elektrilevi OÜ ning ehitaja E-Service AS.

Pihelga MÜ ja Aiandi tee 30 detailplaneeringu ala elektri-, sidevarustus ja tänavavalgustus

Detailplaneeringu alal on senini olnud tühermaa, kus puuduvad nii sõiduteed kui hoonestus. Olemasolev Suur-
Kaare tee sõidutee on osaliselt valgustatud naatriumlahendusega valgustitega. Arendusprojektiga rajatakse uus Pihelga elamurajoon. Editese poolt on alale koostatud elektri ja sidevarustuse projekt ning tänavavalgustuse lahendus.

Tallinn, Lõõtsa tn 8 büroohoone elektrivarustus

Ehitusprojektiga lahendati Tallinnas Lõõtsa tn 8 büroohoone (Technopolis Ülemiste) elektrivarustus. Hoone elektrivarustuseks projekteeriti 6/0,4 kV kahetrafoline komplektalajaam, keskpinge ja madalpinge maakaabelliinid ning kaablitorude plokk. 

Tööde tellijaks võrguettevõtja Dvigatel-Energeetika AS.

Harju maakond, Viimsi vald, Pärnamäe küla, Soosepa elamukvartali elektrivarustus, sidevarustus, tänavavalgustus

Ehitusprojektiga lahendati Harjumaal Viimsi vallas Pärnamäe külas Soosepa ja Soosepa II maaüksustele rajatud elamukvartali elektri- ja sidevarustus ning tänavavalgustus. Elamupiirkonna elektrivarustuseks projekteeriti 10/0,4 kV ühetrafoline komplektalajaam, keskpinge ja madalpinge maakaabelliinid ning jaotus- ja liitumiskilbid. Kokku rajati 44 elektrivarustuse liitumispunkti.

Arenduse (Ruum Invest OÜ) koduleht: www.uusmaa.ee/soosepa/

Raplamaa, Raikküla vald, Valli küla Kaaritsa talu päikesepaneelid

Ehitusprojektiga lahendati Raplamaal Raikküla vallas Valli külas asuva Kaaritsa talu elektrivarustuseks päikesepaneelide alusraamile paigutus ja ühendused olemasoleva elektrisüsteemiga. Tegemist on OFF-GRID lahendusega.

Tartumaa, Tähtvere vald, Ilmatsalu alevik, Raba tee 4a kinnistule ehitatava biogaasi koostootmisjaama ühendamine elektrivõrguga

Ehitusprojektiga lahendati Tartumaal Tähtvere vallas Ilmatsalu alevikus Raba tee 4a kinnistule ehitatud biogaasi koostootmisjaama ühendamine elektrivõrguga. Selleks projekteeriti kaks 15/0,4 kV ühetrafolist komplektalajaama (võrguettevõtjale ja elektritootjale), keskpinge õhu- ja maakaabelliinid ning madalpinge maakaabelliinid.

Läänemaa, Hanila vald, Virtsu alevik „Virtsu III“ tuulepargi ühenduskaablid

Ehitusprojektiga lahendati Läänemaal Hanila vallas Virtsu alevikus asuva kolme elektrituulikuga „Virtsu III“ tuulepargi keskpingel ühenduskaablid.